Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „ФЛАТ МЕНИДЖЪР” ООД, наричано по-долу “ФЛАТ МЕНИДЖЪР”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн https://flatmanager.bg/ (наричани по-долу Потребители), от друга.

„ФЛАТ МЕНИДЖЪР” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 202684022, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, район р-н Младост, бул. Михаил Тенев No 12, бл. БЦ ЕВРОТУР, ет. 1, офис 2, имейл адрес: office@flatmanager.bg. телефон: +359875333000

„ФЛАТ МЕНИДЖЪР” ООД е регистрирано като администратор на лични данни и притежава Удостоверение за администратор на лични данни № 427309
    
Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате услугите, предлагани от уебсайта https://flatmanager.bg/. 

С визуализирането на https://flatmanager.bg/ всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу и приема настоящите Общи условия. 
 

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

“ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на уебсайта на ФЛАТ МЕНИДЖЪР

“УСЛУГА/И” на сайта включват:

  • достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси и данни на сайта;
  • Услугите, предоставяни на уебсайта на ФЛАТ МЕНИДЖЪР, са от информационен характер. Настоящите Общи условия не уреждат взаимоотношенията между ФЛАТ МЕНИДЖЪР и клиентите на дружеството.

“ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ” – предлагане на стоки и услуги на Потребители по традиционна или електронна поща, по телефон или по друг директен начин.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Чл. 1       (1) „ФЛАТ МЕНИДЖЪР” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на flatmanager.bg и на IP адреса на Потребителя.

                (2) „ФЛАТ МЕНИДЖЪР” има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях идентификация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при идентификацията.

Чл. 2       (1) „ФЛАТ МЕНИДЖЪР” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на идентификацията, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

(2). В идентификационната форма, попълвана от Потребителя, „ФЛАТ МЕНИДЖЪР” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия и Политиката за защита на личните данни на „ФЛАТ МЕНИДЖЪР“  Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

(3) Ограниченията по чл. 1 не се прилагат в случай, че за “ФЛАТ МЕНИДЖЪР” възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Чл. 3       (1) „ФЛАТ МЕНИДЖЪР” събира и използва информацията по чл. 1 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „ФЛАТ МЕНИДЖЪР”.

(2) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг.

Чл. 4      (1) Потребителят може да се идентифицира като попълни съответната електронна форма за идентификация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „ФЛАТ МЕНИДЖЪР”, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.

               (2) При идентификацията Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на „ФЛАТ МЕНИДЖЪР”, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „ФЛАТ МЕНИДЖЪР” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на “ФЛАТ МЕНИДЖЪР” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

                (3) При попълване на заявлението за идентификация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „ФЛАТ МЕНИДЖЪР” данни. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на идентификацията, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 5      (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „ФЛАТ МЕНИДЖЪР” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „ФЛАТ МЕНИДЖЪР” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „ФЛАТ МЕНИДЖЪР”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

               (2) Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се използва, копира или възпроизвежда информация, представляваща обект на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или другите носители на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.

               (3) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „ФЛАТ МЕНИДЖЪР”, „ФЛАТ МЕНИДЖЪР” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

               (4) Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до предлагани от „ФЛАТ МЕНИДЖЪР” услуги: да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етикета, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно „ФЛАТ МЕНИДЖЪР” за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на „ФЛАТ МЕНИДЖЪР” и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

                (5) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „ФЛАТ МЕНИДЖЪР”.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 6       (1) „ФЛАТ МЕНИДЖЪР” прави всичко възможно да поддържа на уебсайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. „ФЛАТ МЕНИДЖЪР“ не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на „ФЛАТ МЕНИДЖЪР“ за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
                (2) „ФЛАТ МЕНИДЖЪР“ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

                (3) „ФЛАТ МЕНИДЖЪР“ не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 7       (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „ФЛАТ МЕНИДЖЪР” или прекратяване поддържането на уебсайта му.

                (2) Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните от „ФЛАТ МЕНИДЖЪР” информационни услуги като преустанови визуализирането на уебсайта на „ФЛАТ МЕНИДЖЪР“.

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

Чл 8.        (1) Органите, регулиращи дейността на „ФЛАТ МЕНИДЖЪР“ са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:

За КЗЛД:

  • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
  • тел: 02/91-53-518
  • email: kzld@cpdp.bg
  • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл. 9       (1) Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 10      (1) „ФЛАТ МЕНИДЖЪР” си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условияпо всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта. 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 11      (1) По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

envelopephone
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram