Информация за администратора на лични данни:

При ползване на уебсайт www.flatmanager.bg Вашите лични данни се обработват от „Флат Мениджър“ ООД – дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 202684022, със седалище и адрес на управление: гр. София, Бизнес център „Евротур”, ул. „Михаил Тенев” 12, ет. 1, офис 2, с електронна поща support@flatmanager.bg, телефон 0875 333 000

Ние обработваме Вашите лични данни на следните основания:

 • Предоставяне на информация в контекста на преддоговорни отношения или изразен интерес към услугите на дружеството;
 • При предвидено задължение по закон
 • Изрично съгласие от Вас – целта се посочва за всеки конкретен случай;

В следващите параграфи ще намерите информация относно обработването на личните Ви данни в зависимост от основанието, на което ги обработваме.

За предоставяне на информация в контекста на преддоговорните отношения или изразен интерес към услугите на дружеството;

Цели на обработката:

 • установяване на самоличността Ви;
 • обработване на информация относно притежавани от Вас недвижими имоти;
 • изготвяне  и изпращане на оценка на доходност на Ваши недвижими имоти;
 • запазване на кореспонденция във връзка с направени запитвания и заявки;
 • изпращане на новини, информация за промоционални условия, нови услуги и други; 

Видове информация, която събираме:

 • лични данни за контакт – адрес за контакт, имейл, телефонен номер;
 • данни за идентификация – трите имена;
 • данни за притежавани от Вас недвижими имоти;  

Обработката на посочените лични данни за нас се явява задължителна в контекста на преддоговорните ни отношения.  

Ние не предоставяме Ваши лични данни на трети лица на това основание.

Данните, събрани на това основание изтриваме 5 години след прекратяване на нашите преддоговорни и/или договорни отношения.

За изпълнение на нормативни задължения

Възможно е в закона да е предвидено задължение за нас да обработваме личните Ви данни. В тези случаи ние сме длъжни да извършим обработката, като например:

 • Задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари;
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни;
 • предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството нормативни актове;

Данните, събрани съгласно предвидено задължение в закона, изтриваме след като задължението за събиране и съхранение бъде изпълнено или отпадне. Например, задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години).

Когато по закон за нас е предвидено задължение, е възможно да предоставим Вашите лични данни на компетентния държавен орган, физическо или юридическо лице.

Изрично съгласие от Вас

Ние обработваме Вашите лични данни на това основание само след изрично, недвусмислено и доброволно съгласие от Ваша страна. Ние няма да предвиждаме каквито и да е неблагоприятни последици за Вас, ако откажете обработването на личните данни.

Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика. Ако ни дадете съответното съгласие до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с Вас изготвяме подходящи за вас предложения за продукти/услуги.

На това основание обработваме само данните, за които сте ни дали изричното си съгласие. Конкретните данни се определят за всеки индивидуален случай. Обикновено данните включват:

 • Имейл;
 • Телефон;
 • Адрес;
 • Имена;

На това основание можем да предоставим Вашите данни на маркетинг агенции и трети лица.

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, ние няма да използваме личните Ви данни и информация за определените по-горе цели.

Данните, събрани на това основание, изтриваме при искане от Ваша страна или 1 година след първоначалното им събиране.

Обработка на анонимизирани данни 

Ние обработваме Вашите данни за статически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Права на Потребителите

Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз.

Всеки Потребител има право на:

 • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
 • Достъп до собствените си лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 • Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Потребителят данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:

 • Оспори точността на личните данни. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на Потребителя.

Как можете да упражните правата си?

За да упражните своите права като субект на лични данни, можете да изпратите имейл на office@flatmanager.bg като посочите какви са Вашите искания:

 • Достъп до лични данни;
 • Оттегляне на съгласие;
 • Актуализация на данни;
 • Заличаване на данни

Право на преносимост

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение

Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.

Жалба до надзорния орган

Всеки Потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

За КЗЛД:

 • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
 • тел: 02/91-53-518
 • email: kzld@cpdp.bg
 • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Използване на „Бисквитки“

Можем да използваме бисквитки, за да разберем как използвате този уебсайт и да анализираме трафика за рекламни цели.

Какво са бисквитките?

Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват в паметта на Вашето крайно устройство посредством Вашия браузър. Те запазват определена информация (например предпочитания от Вас език или настройки на сайта), която Вашият браузър може (в зависимост от срока на съхраняване на бисквитката) да прехвърли отново към нас при следващото Ви посещение на нашия уебсайт.

Освен „Бисквитки“ се използват и други подобни на тях технологии за проследяване. Те могат да включват пикселни маркери (Facebook Pixel), които проследяват URL адреси или комплекти за разработване на софтуер (SDKs). Пикселните маркери са малки графични изображения, често пъти от един пиксел, които могат да бъдат доставени на вашия компютър, като част от заявка на уеб страница, в приложение, в реклама или в HTML-а на имейл съобщение. Пикселите могат да бъдат използвани за извличане на информация от вашето устройство, като например вида на вашето устройство или операционната система, IP адреса и времето, което сте прекарали на сайта или в приложението. Те могат да бъдат използвани за прочитането и използването на „Бисквитки“ във вашия браузър.

Анализ на Уебсайта с Google Analytics

Google Analytics използва методи като бисквитки, които позволяват анализ на Вашето използване на уебсайта. Google ще анализира Вашето използване на нашия Уебсайт от наше име. Автоматично събраната информация относно ползването на уебсайта обикновено се трансферира към Google сървър в САЩ, където ще бъде запазена и анализирана. Съответните резултати ще ни бъдат предоставени в анонимизирана форма. Наред с това, Google е сертифициран съгласно EU-US Privacy Shield, който гарантира поддържането на адекватно ниво на защита на данните с оглед обработването на данни от Google в САЩ. Тази информация се използва, за да открием какво работи добре и какво трябва да бъде подобрено в нашия уебсайт. Събраните данни могат да включват кои уеб страници сте разгледали, към кои страници сте били препратени и кои са били изходните страници, които сте посетили и затворили, кои типове платформи сте използвали, и за кои сте предприели действие, информация за датата и продължителността. 

Как да предотвратите поставянето на бисквитки

Настройките на бисквитките зависят изцяло от използвания от Вас браузър. Ако изберете да не приемате определени технически и/или функционални „Бисквитки“, е възможно да не можете да използвате някои функции на нашия уебсайт. За да научите повече относно „Бисквитките“ и как да ги управлявате или изтриете, просто посетете www.allaboutcookies.org и раздела за помощ във вашия браузър. В настройките на браузъри като Internet Explorer, Safari, Firefox или Chrome можете да зададете кои „Бисквитки“ да приемате и кои да отхвърляте. Къде ще откриете тези настройки зависи от използваният от вас браузър.

Разбира се, можете да ползвате Уебсайта ни без използването на каквито и да било бисквитки.

envelopephone
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram